podaruci
 
ПОДАРЪК
Всеки закупил книга от сайта получава в подарък:
 Книжка за името /по избор/ и 3 бр. Сервизни книжки за личния автомобил!


Всички книги

Ръководство за ремонт и обслужване на Фолксваген Голф 4, Джета, Бора

34.90 лв.
28.50 лв.

Ръководството за ремонт и обслужване на автомобилите Фолксваген Голф, Фолксваген Джета 4, Фолксваген Бора съдържа подробен нагледен материал, изчерпателни технически данни и практически съвети. [Подробно...]
Ръководство за ремонт и обслужване на Фолксваген Пасат

26.90 лв.
21.50 лв.

В настоящото Ръководство за ремонт и обслужване на Фолксваген Пасат са описани данните за ремонт на автомобили Volkswagen “Passat”, произведени през 1988-1996 г. [Подробно...]
Ръководство за ремонт и обслужване на Опел Астра G (II) и Опел Зафира A

34.90 лв.
28.50 лв.

Ръководството за ремонт, обслужване и експлоатация на автомобилите Опел Астра G (II) и Опел Зафира A съдържа подробен нагледен материал, изчерпателни технически данни и практически съвети. [Подробно...]
Ръководство за ремонти и обслужване на PEUGEOT Partner и CITROEN Berlingo

27.00 лв.
22.00 лв.

Ръководство за ремонти и обслужване на PEUGEOT Partner и CITROEN Berlingo съдържа информация за PEUGEOT Partner и CITROEN Berlingo произвеждани от 1996 до 2004г. [Подробно...]

FORD Mondeo - техническо ръководство

26.90 лв.
21.50 лв.

В настоящата книга е разгледана моделната серия FORD MONDEO произвеждани в периода от месец ноември 1992г. до ноември 2000г., с бензинови и дизелови двигатели. [Подробно...]
FORD Escort/Orion след 91 г. - техническо ръководство

26.90 лв.
21.50 лв.

В изданието са разгледани автомобили от моделната серия произвеждана след месец септември 1990 год., с бензинови и дизелови двигатели. [Подробно...]
Ръководство за ремонти и обслужване на Ауди 80 и 90

26.90 лв.
21.50 лв.

В Ръководство за ремонти и обслужване на Ауди 80 и 90 са представени данни за ремонта и об8лужването на автомобилите Audi 80 и Audi 90, произвеждани след 1986 г. [Подробно...]
Ръководство за ремонт и обслужване на Опел Астра - бензинови и дизелови двигатели

26.90 лв.
21.50 лв.

В Ръководство за ремонт и обслужване на Опел Астра - бензинови и дизелови двигатели са представени данни за ремонта и об­служ­ването на авто­мо­билите Оpel ASTRA, произвеждани в периода 1991-1998 г. [Подробно...]
Ръководство за ремонти обслужване на Опел Омега

26.90 лв.
19.00 лв.

В Ръководство за ремонти обслужване на Опел Омега са пред­с­та­ве­ни дан­ни за ре­мон­та и об­с­луж­ва­не­то на ов­то­мо­би­ли­те Opel Omega про­из­веж­да­ни в пе­ри­о­да 1986 - 1994 г. [Подробно...]

Ръководство за ремонт и обслужване на Опел Вектра

24.90 лв.
20.50 лв.

В Ръководство за ремонт и обслужване на Опел Вектра са по­со­че­ни дан­ни за ре­мон­та и об­служ­ва­не­то на ав­то­мо­би­ли­те Opel Vectra, про­из­веж­да­ни в пе­ри­о­да 1988-1995 г. [Подробно...]
Ремонт на автомобилни двигатели

31.00 лв.
25.00 лв.

Ос­нов­на­та цел, ко­я­то си пос­та­вя­ме с нас­то­я­ща­та кни­га, е да да­дем съ­ве­ти за пра­вил­но от­но­ше­ние и дейс­т­вия при ре­мон­ти­ра­не на дви­га­те­ля. [Подробно...]
Микробуси - F. Ducato, P. Boxer,C. Jumper

23.00 лв.
15.50 лв.

В настоящото заглавие са разгледани микробусите базарани на една платформа. [Подробно...]
Renault 9, 11 - техническо ръководство

20.00 лв.
10.00 лв.

Дан­ни за ре­мон­та и об­служ­ва­не­то на ав­то­мо­би­ли­те Renault 9/11, с бен­зи­но­ви и ди­зе­ло­ви дви­га­те­ли мо­де­ли: 1.1 л - C1E.F.15, 1.4 л - C1J.J.15, 1.4 л - C2J.L.17, 1.4 л - C2J.N.18, 1.6D F8.M.D7, 1.7- F2N.A700. [Подробно...]
Peugeot 405 - техническо ръководство

24.90 лв.
19.00 лв.

В настоящото заглавие са разгледани микробусите базарани на една платформа. [Подробно...]
Инжекционни системи - II ЧАСТ

24.90 лв.
20.50 лв.

В настоящото издание са представени схемите на свързване на електронния блок за управление, технически данни, кодове за самодиагностика и система за отстраняване на неизправностите в инжекционните системи на указаните марки и модели автомобили. [Подробно...]
Инжекционни системи - I ЧАСТ

24.90 лв.
20.50 лв.

В настоящото издание са представени схемите на свързване на електронния блок за управление, технически данни, кодове за самодиагностика и система за отстраняване на неизправностите в инжекционните системи на указаните марки и модели автомобили. [Подробно...]
Автомобилни ел. схеми - II ЧАСТ

24.90 лв.
20.50 лв.

В нас­то­я­що­то из­да­ние са пред­с­та­ве­ни елек­т­ро­о­бо­руд­ва­не­то и елек­т­ри­чес­ки­те схе­ми (цвет­ни и чер­но­бе­ли) на указаните мо­де­ли ав­то­мо­би­ли. [Подробно...]
Автомобилни ел. схеми - I ЧАСТ

24.90 лв.
20.50 лв.

В нас­то­я­що­то из­да­ние са пред­с­та­ве­ни елек­т­ри­чес­ки­те схе­ми на след­ни­те мо­де­ли ав­то­мо­би­ли: Opel KADETT, Opel VECTRA, Opel ASTRA, Opel OMEGA, Fiat UNO, Ford ESCORT, Ford SIERRA,Ford SCORPIO, Ford MONDEO, VW Golf, BMW III [Подробно...]
Ремъци - Азиатски модели - III ЧАСТ

20.00 лв.
17.50 лв.

Ин­фор­ма­ция за на­чи­на на подмя­на на зад­виж­ва­щи­те ре­мъ­ци на га­зо­раз­п­ре­де­ли­тел­ния ме­ха­ни­зъм (ГРМ) при ос­нов­ни­те мо­де­ли ав­то­мо­би­ли с бен­зи­но­ви и ди­зе­ло­ви дви­га­те­ли, про­из­веж­да­ни в Азия. [Подробно...]
Ремъци - Европейски модели - II ЧАСТ

20.00 лв.
17.50 лв.

Ин­фор­ма­ция за на­чи­на на подмя­на на зад­виж­ва­щи­те ре­мъ­ци на га­зо­раз­п­ре­де­ли­тел­ния ме­ха­ни­зъм (ГРМ) при ос­нов­ни­те мо­де­ли ав­то­мо­би­ли с бен­зи­но­ви и ди­зе­ло­ви дви­га­те­ли, про­из­веж­да­ни в Ев­ро­па. [Подробно...]
Ремъци - Европейски модели - I ЧАСТ

20.00 лв.
17.50 лв.

Нас­то­я­що­то ръ­ко­вод­с­т­во пре­дос­та­вя ин­фор­ма­ция за на­чи­на на под мя­на на зад­виж­ва­щи­те ре­мъ­ци на га­зо­раз­п­ре­де­ли­тел­ния ме­ха­ни­зъм (ГРМ) при ос­нов­ни­те мо­де­ли ле­ки и ле­ко­то­вар­ни ав­то­мо­би­ли с бен­зи­но­ви и ди­зе­ло [Подробно...]
BMW III серия- техническо ръководство

23.00 лв.
18.50 лв.

В ръ­ко­вод­с­т­во­то е опи­са­на ме­то­ди­ка­та за провеждане на пе­рио­дич­но­то тех­ни­чес­ко об­с­луж­ва­не, ре­гу­ли­ров­ка­та и ре­мон­та на сис­те­мите и аг­ре­га­тите на BMW III серия ав­то­мо­би­ли. [Подробно...]
Микробус Mercedes - техническо ръководство

23.00 лв.
18.50 лв.

В ръ­ко­вод­с­т­во­то е опи­са­на ме­то­ди­ка­та за провеждане на пе­рио­дич­но­то тех­ни­чес­ко об­с­луж­ва­не, ре­гу­ли­ров­ка­та и ре­мон­та на сис­те­мите и аг­ре­га­тите на микробуси MERCEDES. [Подробно...]
Взаимозаменяеми детайли

23.00 лв.
15.50 лв.

Справочникът ще Ви бъде в помощ при определяне на аналози на детайлите за интересуващия Ви модел автомобил и данните по които може да ги поръчате в търговските фирми. Разгледаните марки и модели са до 1998г. [Подробно...]


FORD Sierra - техническо Ръководство

23.00 лв.
18.00 лв.

Данни за автомо­би­лите FORD Sierra, 1986-1993г., с бензинови и ди­зело­ви двигатели - четирицилиндрови (OHC, DOHC и CVH) 1.6L, 1.8L, 2.0L, 2.3L, V-образни шестцилиндрови бензинови 2.0L, 2.3L, 2.9L и с дизелови двигатели 2.3D, 1.8TD. [Подробно...]
Ръководство за ремонт и обслужване на Фолксваген пасат Б5

30.00 лв.
28.00 лв.

ОЧАКВАЙТЕ! Излизането на настоящето заглавие предстои! [Подробно...]
Ръководство за ремонт и обслужване на Ауди А4

30.00 лв.
28.00 лв.

Очаквайте скоро Ръководство за ремонт и обслужване на Ауди А4. [Подробно...]
Ръководство за ремонт и обслужване на Дчия Логан

34.90 лв.
31.00 лв.

Очаквайте скоро Ръководство за ремонт и обслужване на Дчия Логан. [Подробно...]
FORD Focus - техническо ръководство

27.00 лв.
25.00 лв.

Излизането на настоящето заглавие предстои! [Подробно...]
Ръководство за ремонт и обслужване на Опел Кадет

23.00 лв.
18.50 лв.

В Ръководство за ремонт и обслужване на Опел Кадет са по­со­че­ни дан­ни за ремон­та и об­с­луж­ва­не­то на ав­то­мо­би­ли­е Опел « Ка­дет Е», про­из­веж­да­ни в пе­ри­ода 1984-­1991г. [Подробно...]
Ръководство за ремонт и обслужване на Фолксваген Транспортер

26.90 лв.
20.50 лв.

В Ръководство за ремонт и обслужване на Фолксваген Транспортер е разгледана моделната серия VW TRANSPORTER произвеждани след месец септември 1990г. [Подробно...]
FORD Escort/Orion до 91 г. - техническо ръководство

23.00 лв.
18.50 лв.

В ръ­ко­вод­с­т­во­то са по­со­че­ни дан­ни за ре­мон­та и обслужването на ав­то­мо­би­ли­те Ford Escort, про­из­веж­да­ни в пе­ри­о­да 1980­ 1990 г., с бензинови и дизелови дви­га­те­ли мо­де­ли: 1.1л, 1.3л, 1.4л, 1.6л, 1.6D, 1.8D. [Подробно...]

  • «« Начало
  • « Пред.
  • 1
  • Следв. »
  • Край »»


Покажи №  
Резултати 1 - 36 от 36
Обновено на: петък, 18 октомври 2019 03:30
Вашата количка:
0 Items Сума:: 0.00 лв.

0 Продукт
0.00 лв.Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com