podaruci
 
ПОДАРЪК
Всеки закупил книга от сайта получава в подарък:
 Книжка за името /по избор/ и 3 бр. Сервизни книжки за личния автомобил!Renault 9, 11 - техническо ръководство
Вижте изображението
в пълен размер


Renault 9, 11 - техническо ръководство

20.00 лв.
10.00 лв.
Издателство: АutoPoint
Формат:
А/4
Обем:
270 стр.
Вид:
твърда подвързия

Обща информация

В ръ­ко­вод­с­т­во­то са по­со­че­ни дан­ни за ре­мон­та и об­служ­ва­не­то на ав­то­мо­би­ли­те Renault 9/11, с бен­зи­но­ви и ди­зе­ло­ви дви­га­те­ли мо­де­ли: 1.1 л - C1E.F.15, 1.4 л - C1J.J.15, 1.4 л - C2J.L.17, 1.4 л - C2J.N.18, 1.6D F8.M.D7, 1.7- F2N.A700 и ку­пе­та от ти­по­ве­те: с три и пет вра­ти “хет­ч­бек” и счетери врати “седан”.

Кни­га­та съ­дър­жа об­шир­на ин­фор­ма­ция в след­ни­те раз­де­ли:

• дви­га­те­ли с долно разположение на раз­п­ре­де­ли­те­лен вал  

1.1 л -C1E.F.15, 1.4 л - C1J.J.15, 1.4 л - C2J.L.17, 1.4 л - C2J.N.18

• двигатели с  раз­п­ре­де­ли­те­лeн вал в  ци­лин­д­ро­ва­та гла­ва  

1.7 - F2N.A700

• ди­зе­ло­ви дви­га­те­ли 1.6D F8.M.D7

• горивна уредба на дизеловите двигатели BOCH

и ROTO - Diesel

• кар­бу­ра­то­ри ZENITH

• кар­бу­ра­то­ри WEBER

• кар­бу­ра­то­ри SOLEX

• съединител 

• скоростна кутия с ръчно и автоматично управление 

• кор­мил­но уп­рав­ле­ние 

• пред­но окач­ва­не 

зад­но окач­ва­не

• спирачна система

• елек­т­ро­обзавеждане на автомобила

• електричаски схеми

• конторолни точки за проверка геометрията на купето

• схеми на необходимите специални приспособления

Съдържание

Идентификация 15
(А) Фабрична табела 15
(В) Eлипсовидна табела 15
(С) Сериен номер 15
(D) Табела на двигателя 15
(Е) Сведения за боята 15
Повдигане с крик и теглене на буксир 16
Повдигане с крик 16
Теглене на буксир 17
1. ДВИГАТЕЛ
Част А. Двигатели С1Е.F.15, C1J.J.15, C2J.L.17, C2J.N.18 18
Подробни характеристики 18
Общи данни 18
Глава на цилиндровия блок 19
Гарнитура на главата на цилиндровия блок 19
Легла на клапаните 19
Направляващи втулки на клапаните 19
Клапани 20
Клапанни пружини 20
Повдигателни пръти на кобилиците на клапаните 20
Повдигачи 20
Цилиндров блок 20
Колянов вал 21
Мотовилкови шийки 21
Маховик 21
Мотовилки 21
Бутала 21
Бутални болтове 22
Бутални пръстени 22
Газоразпределителен механизъм 22
Фази на газоразпределяне 22
Разпределителен вал 22
Мазилна уредба 22
Маслена помпа 23
Обем на мазилната уредба 23
Охладителна уредба 23
Радиатор 23
Термостат 23
Разширително казанче 23
Контактен термодатчик (за температурата на водата) 23
Задвижващи ремъци 24
Горивна уредба 24
Въздушен филтър 24
Бензинова помпа 24
Карбуратор 24
Карбуратор Zenith 32 IF марк. V10501 24
Карбуратор Solex 32 BIS мод. 784 25
Карбуратор Weber 32 DRTМ мод. 100 25
Запалителна система 26
Контактна запалителна система 26
Прекъсвач-разпределител 26
Запалителни свещи 27
Разпределител 27
Електронен блок 27
Проверка и фиксиране на момента на запалване 27
Моменти на затягане на резбовите съединения на двигателя (кгс.м) 28
Практически препоръки 28
Регулиране на двигателя 28
Големини на хлабините 28
Запалителна система 29
Класическа запалителна система (двигател С1Е) 29
Демонтаж и монтаж на разпределителя на запалването 29
Подмяна на контактите 31
Регулиране на големината на хлабината между контактите
на прекъсвача 31
Регулиране на момента на запалване 32
Интегрална система за електронно запалване (ИСЕЗ) 33
Разпознаване на вида характеристика, подавана от модула 34
Проверка на работоспособността на модула 34
Горивна уредба 35
Карбуратор Zenith 32 IF2 (двигател C1F 15 1108 см3) 35
Работа на карбуратора 35
Ускорителна помпа (Фиг. 16) 37
Обогатяване на сместа 39
Регулиране на карбуратор Zenith 32 IF2 39
Ниво на горивото в поплавъковата камера 40
Разпръсквач на иконостата 41
Ускорителна помпа 41
Клапан за разбалансиране на поплавъковата камера (Фиг. 24) 43
Карбуратор Solex 32 BIS (двигател C1J J15-1397 см3) 44
Работа на карбуратор Solex 32 BIS 44
Нормален режим 47
Ускорителна помпа (Фиг. 25) 47
Икономайзер (Фиг. 25) 47
Регулиране на празния ход и съдържанието на СО (Фиг. 28) 47
Частично отваряне на дроселната клапа (Фиг. 29) 48
Ход на щангата на ускорителната помпа (Фиг. 30) 48
Клапан за разбалансиране на поплавъковата камера (Фиг. 31) 48
Карбуратор Weber 32 DRTМ (двигател C2J.L.17-1397 см3) 49
Работа на карбуратора 50
Регулиране на празен ход и съдържание на СО 53
Проверка и регулиране на горивото в поплавковата камера (Фиг. 38) 54
Частично отваряне на дроселната клапа (Фиг. 39) 54
Регулиране на задвижването на разтоварващия клапан на поплавъковата камера (Фиг. 41) 55
Операции, при които не се налага демонтиране на двигателя 56
Демонтиране на главата на цилиндровия блок 56
Разглобяване на главата на цилиндровия блок 58
Ремонт и сглобяване на главата на цилиндровия блок 58
Подмяна на направляващите клапанни втулки 59
Шлайфане на клапаните и техните легла 61
Монтаж на главата на цилиндровия блок 61
Подмяна на бутално-цилиндровата група 62
Сваляне на двигателя без скоростната кутия 62
Монтаж на двигателя без скоростната кутия 63
Разглобяване на двигателя 63
Сглобяване на двигателя (сглобяване на подвъзлите) 65
Колянов вал 65
Комплект цилиндър — бутало — мотовилка 66
Подготовка на мотовилката 67
Подготовка на буталния болт 67
Набиване на буталния болт в горната глава на мотовилката 68
Сглобяване на двигателя 69
Двигатели 688 (С1Е) с уплътнители на цилиндровите втулки 69
Двигатели 847 (C1J и C2J) 69
Монтаж на коляновия вал 69
Сглобяване на разпределителния механизъм 72
Възли на мазилната уредба 75
Маслена помпа 75
Ремонт на маслената помпа 75
Проверка на налягането на маслото 76
Подмяна на масления филтър 77
Възли на охладителната уредба 77
Водна помпа 77
Охладителна уредба 78
Част Б. Дизелов двигател F8.M.D7 82
Общи данни 82
Спецификация 82
Глава на цилиндровия блок 82
Гарнитура на главата на цилиндровия блок 82
Предкамери 83
Клапани 83
Легла на клапаните 83
Направляващи втулки на клапаните 83
Клапанна пружина 83
Цилиндров блок 84
Коляно-мотовилков механизъм 84
Колянов вал 84
Шийки на коляновия вал 84
Мотовилкови шийки на коляновия вал 84
Маховик 84
Мотовилки 84
Бутала 85
Бутални болтове 85
Бутални пръстени 85
Междинен вал 85
Газоразпределителен механизъм 85
Фази на газоразпределяне 85
Разпределителен вал 86
Повдигачи 86
Зъбен ремък 86
Мазилна уредба 86
Маслена помпа 86
Датчик за налягане на маслото 86
Маслен филтър 86
Моторно масло 86
Охладителна уредба 86
Радиатор 87
Разширително казанче 87
Термостат 87
Електрически вентилатор 87
Термодатчик 87
Ремък, задвижващ водната помпа 87
Охлаждаща течност 87
Горивна уредба 87
Въздушен филтър 87
Горивен филтър 87
Резервоар за гориво 87
Система за впръскване BOSСH 88
Гориво-нагнетателна помпа BOSСH 88
Разпръсквачи на дюзите 88
Корпуси на дюзите 88
Система на впръскване Roto-Diesel 88
Гориво-нагнетателна помпа Roto-Diesel 88
Дюзи 88
Корпуси на дюзите 88
Подгряващи свещи 88
Моменти на затягане на резбовите съединения (Nm) 88
Регулиране на хлабината в задвижването на клапаните 89
Горивна уредба BOSСH, обезвъздушаване на горивната уредба 90
Горивен филтър Bosch, подмяна на филтриращия елемент 90
Въздушен филтър, подмяна на филтриращия елемент 90
Контрол на горивна уредба Bosch 92
Контрол на обема на количеството гориво, връщащо се в
резервоара (ГНП Bosch) 92
Демонтаж на горивна помпа Bosch 93
Монтаж и регулиране на горивна помпа Bosch 93
Регулиране на ускорения празен ход (ГНП Bosch) 96
Проверка на максималните обороти (Г ГНП Bosch) 97
Регулиране на празния ход (ГНП Bosch) 98
Обезвъздушаване на горивния контур на оборудване Roto-Diesel 98
Горивен филтър Roto-Diesel (подмяна) 99
Контрол на горивна уредба (ГНП Roto-Diesel) 99
Проверка на обема на количеството гориво, връщащо се в
резервоара (ГНП Roto-Diesel) 99
Демонтаж на горивна помпа Roto-Diesel 100
Монтаж и регулиране на ГНП Roto-Diesel 100
Регулиране на ускорения празен ход 102
Контрол за предпазване от гаснене 102
Контрол на максималния режим 102
Регулиране на празния ход 103
Операции, при които не е необходимо сваляне на двигателя 103
Демонтаж на главата на цилиндровия блок 103
Ремонт на главата на цилиндровия блок 104
Монтаж на главата на цилиндровия блок 105
Демонтаж на двигателя 106
Монтаж на двигателя 106
Разглобяване на двигателя 106
Сглобяване на двигателя 107
Демонтаж на задвижващия ремък на ГРМ 111
Монтаж и регулиране на задвижващия ремък на ГРМ 111
Демонтаж и монтаж на маслената помпа 112
Разглобяване и проверка на помпата 112
Проверка на налягането на маслото 114
Част В. Бензинов двигател F2N.A700 115
Детайлни технически характеристики 115
Общи сведения 115
Основни технически характеристики 115
Глава на цилиндровия блок 116
Гарнитура на главата на цилиндровия блок 116
Клапани 116
Характеристика на клапаните 116
Клапанни пружини 116
Повдигачи на клапаните 116
Хлабини в механизма, задвижващ клапаните 116
Легла на клапаните 117
Направляващи втулки на клапаните 117
Цилиндров блок 117
Диаметър на цилиндрите 117
Маховик 118
Мотовилки 118
Бутала 118
Характеристика на буталата 118
Бутални болтове 118
Бутални пръстени 119
Характеристика на буталните пръстени 119
Коляново-мотовилков механизъм 119
Колянов вал 119
Газоразпределителен механизъм 120
Фази на газоразпределяне 120
Разпределителен вал 120
Зъбен ремък 120
Междинен вал 120
Мазилна уредба 120
Маслена помпа 121
Маслен филтър 121
Моторно масло 121
Охладителна уредба 121
Радиатор 121
Водна помпа 121
Разширително казанче 121
Термостат 121
Вентилатор 122
Датчик за включване на електрическия вентилатор 122
Прагове на задействане на датчика 122
Задвижващ ремък на водната помпа 122
Охлаждаща течност 122
Горивна уредба на двигателя 123
Резервоар за гориво 123
Горивна (бензинова) помпа 123
Въздушен филтър 123
Карбуратор 123
Базисни характеристики на карбуратор Solex 28-34 CISACZ10 124
Запалителна система 124
Датчик за ъгловите импулси и броя на оборотите на двигателя 125
Датчик за детонацията 125
Електронен блок на запалването 125
Разпределител на запалването 125
Индукционна бобина на запалването 125
Моменти на затягане на основните резбови съединения, кгс.м 125
Препоръки за извършване на операциите 126
Регулиране на двигателя 126
Проверка и регулиране на хлабините в механизма, задвижващ клапаните 126
Хлабини в механизма, задвижващ клапаните 127
Запалителна система 128
Особености на устройството и принцип на действие на изцяло електронна запалителна система 128
Проверка и регулиране на запалителната система 129
Демонтаж и монтаж на разпределителя на запалването 129
Горивна уредба на двигателя 129
Проверка на налягането на горивната помпа 129
Карбуратор Solex 28 — 34 CISAC 130
Особености на устройството 130
Пусково устройство 130
Система за празен ход и преходна система на първична камера 131
Преходна система на вторична камера 132
Главна дозираща система 132
Ускорителна помпа 132
Икономайзер на мощностните режими 133
Иконостат 133
Регулиране и проверка на карбуратора 133
Определяне нивото на гориво в поплавъковата камера 133
Проверка на системата за вентилиране на поплавъковата камера 134
Регулиране на пусковата хлабина на дроселната клапа 134
Регулиране на пусковата хлабина на въздушната клапа 134
Регулиране на празния ход на двигателя 135
Регулиране на съдържанието на СО без газов анализатор 135
Регулиране на съдържанието на СО с помощта на газов анализатор 136
Работа по автомобила 137
Газоразпределителен механизъм 137
Подмяна на ремъка, задвижващ разпределителния вал 137
Глава на цилиндровия блок 139
Демонтаж на главата на цилиндровия блок 139
Почистване на контактната повърхност на главата на
цилиндровия блок 140
Разглобяване на главата на цилиндровия блок 140
Проверка на техническото състояние, ремонт и сглобяване на
главата на цилиндровия блок 141
Подмяна на направляващите втулки на клапаните 142
Монтаж на главата на цилиндровия блок 143
Шлайфане на леглата и работните фаски на клапаните 143
Монтаж на силовия агрегат 145
Разглобяване на двигателя 145
Сглобяване на двигателя 147
Монтаж на коляновия вал 147
Разглобяване и сглобяване на бутално-мотовилковата група 148
Мазилна уредба 150
Демонтаж и монтаж на маслената помпа 150
Разглобяване и сглобяване на маслената помпа 150
Проверка на налягането на маслото 151
Охладителна уредба 152
Демонтаж и монтаж на водната помпа 152
Изливане на охлаждащата течност 153
Пълнене и обезвъздушаване на охладителната уредба 153
2. СЪЕДИНИТЕЛ
Подробни технически характеристики 154
Съединител сух, еднодисков, с диафрагмена пружина 154
Марка и тип 154
Диск с демпфериращи пружини 155
Моменти на затягане (кгс.м) 155
Практически препоръки 155
Подмяна на съединителя или коша 155
Работа на устройството за автоматично обтягане на жилото 157
Подмяна на жилото на съединителя 157
3. СКОРОСТНА КУТИЯ
Подробни технически характеристики 158
Тип на скоростната кутия 158
Моменти на затягане на болтовете (кгс.м) 158
Практически препоръки 158
Демонтаж на скоростната кутия 158
Монтаж на скоростната кутия 159
Разглобяване на скоростната кутия 160
Проверка на техническото състояние на детайлите 162
Диференциал 163
Демонтаж на диференциала 163
Разглобяване и сглобяване 163
Подмяна на лагера на картера на скоростната кутия 164
Демонтаж на лагерите 164
Монтаж на лагерите 164
Подмяна на лагерите на диференциала 165
Монтиране на зъбните колела на валовете на скоростната кутия 166
Сглобяване на скоростната кутия 167
4. АВТОМАТИЧНА СКОРОСТНА КУТИЯ
Подробни технически характеристики 170
Хидротрансформатор 171
Тристепенна планетарна скоростна кутия 171
Обеми при зареждане 171
Проверка на налягането, създавано от помпата 172
Моменти на затягане на болтовете и гайките (кгс.м) 172
Практически препоръки 173
Демонтаж на автоматичната скоростна кутия 173
Монтаж на автоматичната скоростна кутия 175
Регулиране на жилото за превключване на скоростите от селектора 177
5. ТРАНСМИСИОННИ ВАЛОВЕ
Подробни технически характеристики 178
Моменти на затягане (кгс.м) 178
Практически препоръки 178
Демонтаж на задвижващия вал 178
Демонтаж на двата задвижващи вала 179
Монтаж на задвижващия вал 179
Монтаж на двата задвижващи вала 180
6. КОРМИЛНО УПРАВЛЕНИЕ
Подробни технически характеристики 181
Моменти на затягане (кгс.м) 182
Демонтаж на картера на кормилния механизъм 182
Монтаж на картера на кормилния механизъм 183
Регулиране на зацепването на зъбното колело към зъбния гребен 183
Демонтаж на кормилната колона 184
Монтаж на кормилната колона 184
Затягане на кардана на кормилния вал 184
Определяне на средното положение в механизма на
кормилното управление 185
7. ОКАЧВАНЕ И ГЛАВИНИ НА ПРЕДНИТЕ КОЛЕЛА
Подробни технически характеристики 186
Окачване на предните колела 186
Стабилизатор на напречната устойчивост 187
Главини на предните колела 187
Моменти на затягане (кгс.м) 187
Преден мост — данни за регулировка 187
Практически препоръки 188
Предно окачване — демонтаж и монтаж на стойката на амортисьора 188
Разглобяване на стойката на амортисьора 188
Сглобяване на блока на еластичния елемент 189
Стабилизатор на напречната устойчивост — демонтаж и монтаж 189
Долен носач на окачването 189
Регулиране на предното окачване 190
Главина на предното колело 191
7. ЗАДНО ОКАЧВАНЕ
Подробни технически характеристики 193
Окачване на задните колела 193
Торзиони 193
Амортисьори 193
Заден мост 194
Главини на задните колела 194
Моменти на затягане (кгс.м) 194
Практически препоръки 194
Подмяна на задния амортисьор 194
Стабилизатор на напречната устойчивост 194
Демонтаж на торзиона на задното окачване 195
Монтаж на торзиона на задното окачване 195
Контрол и регулиране на височината на просвета
под каросерията 196
Контрол 196
Регулиране 196
Носачи на задното окачване 197
Подмяна на вътрешните втулки на левия носач на задното окачване 198
Конзола на носача с гумени втулки 198
Контрол при монтажа на задния мост 199
Големини на ъглите, подлежащи на контрол 199
Главина на задното колело 199
8. СПИРАЧКИ
Подробни технически характеристики 201
Спирачки на предните колела 202
Цилиндри на колела 202
Диаметър на буталото 202
Главен спирачен цилиндър 202
Вакуумен усилвател на спирачките 203
Регулатор на налягането в задните спирачки 203
Ръчна спирачка 203
Спирачна течност 203
Моменти на затягане (кгс.м) 203
Практически препоръки 203
Подмяна на предните спирачни накладки (спирачки DBA) 203
Подмяна на накладките (спирачки Girling) 204
Монтиране на накладките 205
Демонтиране на спирачния диск 205
Монтиране на спирачния диск 205
Спирачки на задните колела 205
Барабани на спирачките на задните колела 205
Демонтаж и монтаж на спирачните накладки (спирачки Bendix) 206
Подмяна на спирачните накладки (спирачки Girling) 208
Вакуумен усилвател на спирачките 209
Проверка, демонтаж и монтаж на вакуумния усилвател на
спирачките 209
Подмяна на преливния клапан 212
Регулиране на налягането в задните спирачки (регулатор на
спирачното усилие) 212
Регулиране на ръчната спирачка 213
Обезвъздушаване на системата 214
9. ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ
Подробни технически характеристики 215
Акумулатор 215
Генератор за променлив ток 215
Стартер 215
Използвани електрически лампи 215
Стопяеми предпазители (предпазители със стопяеми вложки) 216
Пълен блок на предпазителите 216
Опростен блок на предпазителите 216
Практически препоръки 217
Демонтаж на генератора 217
Монтаж на генератора и регулиране на обтягането на
задвижващия ремък 217
Разглобяване и сглобяване на свален генератор 217
Демонтаж и монтаж на стартера 218
Разглобяване и сглобяване на сваления генератор 218
Регулиране на фаровете 219
Монтажен блок 219
Механизъм на чистачките 219
Електромотор на механизма на чистачките 220
Контролно табло 221
Легенда на електрическата схема 221
Означения и пояснения, общи за всички електрически схеми 221
Маркиране на кабелните снопове 225
Цвят на кабелите 225
Диаметри на кабелите (Табл. 9.3) 225
10. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Колела и гуми 234
Гуми 234
Купе 234
Гориво, смазки и експлоатационни течности —
зареждащи обеми и видове 235
Гориво 235
Двигател 235
Скоростна кутия 235
Автоматична скоростна кутия 235
Охладителна уредба 236
Спирачна система 236
Отопление и вентилация 236
Електромотор на вентилатора на нагревателя (парно) 236


Обновено на: четвъртък, 19 април 2018 20:49
Вашата количка:
0 Items Сума:: 0.00 лв.

0 Продукт
0.00 лв.Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com